–ќ«ƒ≥Ћ XIV.
`
«акликанн¤ н≥мц≥в.
`
1. ћировий догов≥р з почв≥риим союзом. - 2. ¬елико- 
душний лицарь. - 3. "¬изволитель" ”крањни.
`
1. ћировий догов≥р в ѕочв≥риим —оюзом.
`
ѕроголошенн¤м самост≥йности ”крањни 
украњнський ”р¤д улекшував ≥ соб≥ й почв≥р-
ному союзов≥ справу довершенн¤ мирового 
договору. Ѕудучи самост≥йною, н≥ в≥д кого 
незалежною, суверенною, ”крањна мала повне 
право вступати в ус¤к≥ м≥жнародн≥ зносини.
`
ѕ≥д час п≥дписуванн¤ миру майже вс¤ 
”крањна була п≥д владою большевик≥в а та- 
кож столиц¤ украњнськоњ держави. ”кра- 
њнський ”р¤д ÷ентральноњ –ади не мав уже 
н≥¤ких сил ≥ н≥¤кого знач≥нн¤ в краю.*)
`
јле почв≥рний союз, не зважаючи на це, зро-
`
*) ѕ≥сл¤ перебранн¤ влади есерами склад –ади 
Ќародн≥х ћ≥н≥стр≥в був такий: √олова –. Ќ. ћ≥н≥стр≥в:
√олубович (у. с-р.); в≥йськовий м. - Ќемоловський 
(у. с-р.); м. осв≥ти - √ригор≥в; м. вн. справ - ’ристюк 
(у. с-р.); м. ф≥нанс≥в - ѕерепелиц¤ (у. с-р.); м. шл¤- 
х≥в - ќокович (у. с-р.); м. хл≥боробства - “ерни-
ченко (безп.); м. продовольчих справ -  овалевський
`
284
`
бив поважний, урочистий вигл¤д ≥ провадив 
справу так, н≥би мав д≥ло з самим могутн≥м ≥ 
поважаним ур¤дом. Ќе звертаючи н≥¤коњ уваги 
на те, що большевики присилали своњх деле- 
гат≥в в≥д украњнського сов≥тського ”р¤ду, до- 
вод¤чи, що величезна частина тер≥тор≥њ ”кра- 
њни Ї п≥д цим ”р¤дом, н≥мц≥ трактували ”р¤д 
÷ентральноњ –ади ¤ко Їдиний правомочний, 
законний ≥ д≥йсний ”р¤д украњнськоњ дер- 
жави.
`
–озум≥Їтьс¤, це робилос¤, ¤к сказано вже, 
не ради прекрасних очей молодоњ хуто-
р¤ночки, а ради њњ хл≥ба, цукру, вуг≥лл¤ й 
тому под≥бних прекрасних р≥чей. ¬≥д хуто- 
р¤нки вони могли д≥стати всього цього далеко 
б≥льше й виг≥дн≥ще, н≥ж в≥д пришелепуватих
`
(у. с-р.); м. судових справ - “каченко (у. с-р.); м. мор- 
ських справ - јнтонович.
`
÷ю –аду ћ≥н≥стр≥в було сформовано неповно й 
пров≥зорично й пот≥м переконструовано по поворот≥ до 
 ињва таким способом: голова м≥н≥стр≥в - ¬. √олу-
бович (у. с-р.); м. внутр≥шн≥х справ - ћ. “каченко 
(у. с-д.); в≥йськових ≥ морських - ќ. ∆уковський (у. 
с-р.); судових - 0. Ўелухин (у. с-ф.); земельних - 
ћ. овалевский (у. с-р.); харчових - ѕ. ол≥ух (у. с-д.);
державний секретарь ааграничних - ћ. Ћюбинський 
(у. с-р.): прац≥ - Ћ. ћихайл≥в (у. с-д.); почт ≥ телегра-
ф≥в - √. —идоренко (с. сам.); зал≥зничих шл¤х≥в - 
—окович (у. с-р.); ф≥нанс≥в - ѕерепелиц¤ (у. с-р.);
державний контрольор - Ћотоцький (с-ф.); просв≥ти 
- ¬. ѕрокопович (с-ф.); торговл≥ й промислу - 
≤. ‘ещенко-„оповський (с-ф.).
`
285
`
большевик≥в, ¤к≥ заключали м≥л≥тарний мир 
≥ в той же час опов≥щали њм соц≥альну в≥йну.
`
“а грали ролю в цьому й инч≥, вищена-
веден≥ м≥ркуванн¤.  р≥м того, –ада Ќародн≥х 
 ом≥сар≥в, стараючись виговорити соб≥ кращ≥ 
умови миру, зат¤гала миров≥ переговори. ”кра- 
њна ж готова була п≥дписати зараз же, ув≥ль- 
нити велику частину всього сх≥дного фронту 
й очинити кордони до своЇњ багатоњ крањни.
`
ј що до того, що б≥льша чи меньча части- 
на сењ крањни була п≥д владою ¤когось инчого 
”р¤ду, н≥мц≥ тим дуже не журились, - вони 
могли зробити так, щоб там була влада того 
ур¤ду, ¤кий був њм до вподоби й до користи.
`
≤ от 9 лютого 1918 року в Ѕерестю було 
п≥дписано мировий догов≥р ”крањнськоњ Ќа-
родньоњ –еспубл≥ки з почв≥рним союзом ÷ен- 
тральних держав, √ерман≥Їю, јвстро-”горщи- 
ною, Ѕолгар≥Їю й “уреччиною.
`
√оловн≥, його точки так≥:
`
"I. Ќ≥меччина, јвстро-”горщина, Ѕолгар≥¤ 
й “уреччина з одного боку й ”крањнська 
Ќародн¤ –еспубл≥ка з другого боку за¤вл¤- 
ють, що воЇнний стан м≥ж ними ск≥нчивс¤. 
«аключаюч≥ догов≥р сторони ухвалили надал≥ 
жити м≥ж собою в мир≥ й при¤зн≥.
`
II. 1) ћ≥ж јвстро-”горщиною з одного 
боку й ”крањнською Ќародньою –еспубл≥кою 
з другого боку, ¤к далеко с≥ держави межують 
м≥ж собою, лишаютьс¤ т≥ меж≥. ¤к≥ були пе-
`
286
`
ред в≥йною м≥ж јвстро-”горщиною й –ос≥Їю. 
2) ƒальшу границю зазначить м≥шана ком≥с≥¤, 
беручи п≥д увагу етнограф≥чн≥ в≥дносини й жа- 
данн¤ населенн¤. 3) Ќа випадок, коли б ”кра- 
њнська Ќародн¤ –еспубл≥ка мус≥ла мати сп≥ль- 
ну межу з ¤коюсь иншою з держав почв≥р-
ного союзу, застер≥гаЇтьс¤ особлив≥ умовинп.
`
III. ќпущенн¤ окупованих терен≥в почнетьс¤ 
негайно ж по рат≥ф≥кац≥њ мирового договору. 
—пос≥б переведенн¤ опущенн¤ та переданн¤ 
опущених крањв означать уповновласнен≥ за- 
≥нтересованих стор≥н.
`
IV. ƒ≥пломатичн≥ й консул¤рн≥ в≥дносини 
м≥ж сторонами, що заключають догов≥р, в≥д- 
новл¤тьс¤ негайно по рат≥ф≥кац≥њ мирового 
договору. ўодо найдальше йдучого допу- 
щенн¤ консул≥в з обох бок≥в застережено особ- 
лив≥ умови.
`
V. «аключаюч≥ догов≥р сторони в≥дмов- 
л¤ютьс¤ обоп≥льне в≥д заплати кошт≥в в≥йни, 
себто в≥д державних видатк≥в на веденн¤ 
в≥йни, а також в≥д покритт¤ воЇних шк≥д, 
себто шк≥д, завданих державам ≥ њх горо-
жанам на воЇнних пол¤х шл¤хом в≥йсько- 
вих операц≥й, включаючи сюди вс≥ переве- 
ден≥ у ворож≥й держав≥ рекв≥з≥ц≥њ.
`
VI. ¬оЇнних полонених в≥дпуститьс¤ з 
обох бок≥в до дому, оск≥льки вони не захо- 
чуть д≥стати дозволу лишитис¤ в чуж≥й дер- 
жав≥, або податис¤, до ¤коњсь иншоњ дер-
`
287
`
жави. ѕолагодженн¤ получених з сим пи- 
тань в≥дбуваЇтьс¤ шл¤хом окремих договор≥в, 
зазначених у VIII стат≥.
`
¬ дуже довг≥й ≥ докладн≥й VII стат≥ уста- 
лено будуч≥ господарськ≥ в≥дносини м≥ж дер- 
жавами почв≥рного союзу й ”крањнською Ќа-
родньою –еспубл≥кою на таких основах: на 
час до 31 липн¤ с. р. обов'¤зуютьс¤ сторони, 
що заключають догов≥р, постачати обоп≥льне 
надвишки хл≥боробських ≥ промислових про- 
дукт≥в. —к≥льк≥сть товар≥в ≥ њх ц≥ни установлюЇ 
ком≥с≥¤, ¤ка сходитьс¤ зараз же по заклю-
ченню миру. ¬им≥на товар≥в в≥дбуватиметьс¤ 
почасти через державн≥ централ≥ або сто¤ч≥ 
п≥д догл¤дом держави, а почасти шл¤хом 
в≥льноњ торговл≥. ƒо заключенн¤ остаточного 
торговельного договору, а в ус¤к≥м раз≥ по 
заключенню загального миру обоп≥льн≥ тор- 
говельн≥ зносини управильнить пров≥зорична 
умова, ¤ку можна випов≥сти прот¤гом ш≥стьох 
м≥с¤ц≥в в≥д 30 червн¤ 1919. —¤ пров≥зорична 
умова усталюЇ обоп≥льн≥ догов≥рн≥ мита, ¤к≥ 
мали силу до вибуху в≥йни в торговельн≥м 
рус≥ м≥ж јвстро-”горщиною та –ос≥Їю, також 
дл¤ зносин м≥ж монарх≥Їю та ”крањною. ¬ 
н≥й Ї також ус≥ важн≥йш≥ точки старого тор- 
говельного договору з –ос≥Їю, оск≥льки вони 
мають в≥дношенн¤ до ”крањни. ѕоза тим за- 
безпечено в≥льний пров≥з до јз≥њ, а осо- 
бливо до ѕерс≥њ, ¤кий ран≥ще замикала –ос≥¤.
`
288
`
Ќарешт≥ д≥йшло до умови в справ≥ ось чого: 
"¬ господарських зносинах м≥ж кра¤ми обох 
держав, охопленими митовим договором, 
јвстро-”горщини з одного боку й ”крањни 
з другого боку, не буде ”крањна жадати 
полегкостей, ¤к≥ робить јвстро-”горщина 
Ќ≥меччин≥ або ¤к≥й инш≥й крањн≥, долучен≥й 
з нею митовим союзом, що межуЇ з јвстро-
”горщиною безпосередньо 'або через ¤кусь 
иншу, получену митовим договором з нею 
або з Ќ≥меччиною крањною". “ак≥ ж поста- 
нови Ї важними й в≥дворотне дл¤ ”крањни.
`
VIII. ”сталенн¤ публичних ≥ приватних 
правних в≥дносин, вим≥на полонених та ц≥-
в≥льних ≥нтернованих, справа амн≥ст≥њ, а та- 
кож справа захоплених противником торго- 
вельних корабл≥в - усе те усталитьс¤ в окре- 
мих договорах з ”крањнською Ќародньою 
–еспубл≥кою, ¤к≥ твор¤ть значну частину 
тепер≥шнього мирового договору й, оск≥льки 
се можливе, одночасно з ним вступл¤ть у силу.
`
IX. ”мови, заключен≥ сим мировим дого- 
вором, твор¤ть Їдину непод≥льну ц≥л≥сть."
`
ƒл¤ украњнськоњ держави цей мир без- 
перечно був би з р≥жних бок≥в дуже кори- 
сний. ѕерш усього, ним украњнська дер- 
жавн≥сть визнавалась такими поважними 
суб'Їктами м≥жнароднього права, ¤к цен- 
тральн≥ держави. ј маючи до цього на уваз≥ 
ще признанн¤ јнгл≥њ та ‘ранц≥њ, можна було
`
289
`
би тепер уважати њњ ц≥лком повноправним, 
р≥вним членом св≥тових держав.
`
ƒал≥, цей мир досить справедливо й ко- 
рисно дл¤ ”крањни розв'¤зував питанн¤ про 
тер≥тор≥альн≥ меж≥, особливо що до ѕольщи 
(’олмщина, ѕ≥дл¤сЇ).
`
¬ ф≥нансовому в≥дношенню також дл¤ 
”крањни була реальна користь в≥д цього 
миру: наприклад золота валюта украњнського 
карбованц¤ сто¤ла тод≥ дуже високо (100 н≥- 
мецьких марок ==46 украњнських карбованц≥в).
`
Ќав≥ть торговельн≥ умови було складено 
досить виг≥дно дл¤ ”крањни.
`
—ловом, мир цей був би дуже корисним 
≥ дл¤ украњнськоњ держави й дл¤ њњ ”р¤ду, 
коли б... коли б при цьому була одна умо- 
ва, а саме: коли б цей мир ¤вивс¤ не ре- 
зультатом зб≥гу спри¤тливих обставин, а на- 
сл≥дком нашоњ сили й вол≥, коли б ми тою 
силою сам≥ могли реал≥зувати, охоронити й 
затвердити за собою вс≥ насл≥дки миру. ѕри 
так≥й умов≥ це був би д≥йсний ≥ корисний мир.
`
ј коли украњнський ”р¤д тоњ сили не 
мав; коли розбит≥ невеличк≥ в≥йськов≥ в≥дд≥- 
ли його безпорадно одступали на самий 
краЇчок украњнськоњ тер≥тор≥њ й не було н≥-
¤к≥сенькоњ над≥њ своњми силами вернути за- 
гублену владу над державою; коли без чужоњ 
сили реал≥зац≥њ того миру не можна було й 
спод≥ватись, - то весь мир наб≥рав уже ин-
`
290
`
чого характеру, в≥н весь був у руках тоњ 
сили, ¤ка мала переводити його в житт¤.
`
2. ¬еликодушний лицарь.
`
ј хто ж мав його переводити, ¤к не т≥, 
що робили його, дл¤ ¤ких в≥н був ≥ кори- 
сний ≥ необх≥дний, се-б-то центральн≥ дер- 
жави, Ќ≥меччина й јвстро-”горщина.
`
Ќац≥ональна пол≥тика большевик≥в на 
”крањн≥ дуже сильно п≥дпихнула украњнську 
демократ≥ю в об≥йми н≥мецького ≥мпер≥ал≥з- 
му.  оли в одноњ частини њњ до остаточного 
ви¤вленн¤ сењ пол≥тики було ще ваганн¤ й 
огида до цих об≥йм≥в, то п≥сл¤ нищенн¤ 
украњнськоњ культури це ваганн¤ пройшло й 
÷ентральна –ада св≥домо кинулась на груди 
н≥мецького м≥л≥таризму й запросила його по- 
мочи. ≤ без того хистка й непевна у своњх 
соц≥альних с≥мпат≥¤х, ≥ без того з великим 
нахилом до панич≥в, хутор¤нка тепер з пов- 
ним н≥би правом заручалас¤ з бравим н≥мець- 
ким генералом, щоб у його знайти охорону 
й оборону нищених прав украњнськоњ нац≥њ.
`
ќтак розхр≥станий, безшабашний нац≥она- 
л≥зм р≥жних ћуравйових, "собирателей земли 
русской", допомагав розвитку соц≥альноњ ре- 
волюц≥њ на ”крањн≥ й гуртував прихильник≥в њњ!
`
Ќ≥мц¤м же, розум≥Їтьс¤, було дуже при- 
Їмно й виг≥дно вз¤ти на себе ролю благо- 
родних оборонц≥в молодоњ держави й н≥ве-
`
291
`
чених њњ нац≥ональних та державних прав. 
ѕерш усього ц≥ великодушн≥ лицар≥ спра- 
ведливости мали за це добру платню по до- 
говору (одного хл≥ба ”крањна мала дати м≥л-
л≥он тон!). ѕот≥м це лицарство давало њм змо- 
гу пустити на спочинок та роск≥шну украњн- 
ську пашу своњ зголодн≥л≥ й перетомлен≥ 
арм≥њ. ƒал≥, ц¤ њхн¤ великодушн≥сть давала 
њм змогу окупувати величезний край без 
ус¤кого напруженн¤ сил, волод≥ти ним ≥ ви- 
користовувати вс≥ багацтва його до схочу.
`
ќтже справу уладнали надзвичайно швидко 
й легко. Ќ≥меччина й јвстро-”горщина на- 
в≥ть мало не посварились м≥ж собою, хапа- 
ючись одна поперед одноњ вз¤ти на себе 
¤ко мога б≥льший т¤гар сього лицарства пе- 
ред молодою беззахисною хутор¤ночкою. Ќа- 
решт≥, под≥лилис¤: јвстро-”горщина вз¤ла 
п≥д свою ќп≥ку п≥вдень ”крањни, Ќ≥меччина 
всю останню њњ тер≥тор≥ю.
`
’утор¤нка ж з хусточкою в руках ≥ за- 
плаканими очима звернулась спочатку до 
народ≥в усього св≥ту з жал¤ми й прокльо- 
нами на большевик≥в, так промовл¤ючи:
`
"ўе перед двома м≥с¤ц¤ми говорили 
скр≥зь у –ос≥њ про ”крањну, ¤к про оаз≥с у 
рос≥йськ≥й пустел≥. ¬ нашому краю був лад 
≥ пор¤док. –ад≥сть, горд≥сть ≥ повага огор- 
тали нас перед першим народн≥м парламен- 
том, ÷. –адою, ¤ку вибрав сам народ. ћи
`
292
`
старалис¤ не нищити, але в≥дбудовувати 
соб≥ сам≥ на руњнах в≥йни наш край. Ѕоль-
шевики в ѕетроград≥, ћоскв≥ й инчих рос≥й- 
ських м≥стах з заздростю та ненавистю ди- 
вилис¤ на поступ украњнц≥в. “а це була мала 
причина. √оловною причиною њх заздрости 
було природне багацтво ”крањни на зб≥жж¤, 
цукор ≥ все инче, що наш р≥дний край мав 
у себе. ÷е стара, ≥сторична звичка захлано-
го, ненаситного руського народу, нашого 
поневольника, нас грабувати й висисати... 
„ужинц≥! тепер ви бачите правдивий харак- 
тер большевик≥в. ” ’арьков≥, ѕолтав≥,  ате- 
ринослав≥ й  ињв≥ тепер убивають ≥ пал¤ть. 
 ождого украњнц¤, ¤кий брав участь у со- 
ц≥альн≥й революц≥њ, щоб п≥дперти нову волю 
нашого краю, пересл≥дуЇ, вит¤гав з хат ≥ 
розстр≥люЇ червона гвард≥¤..." (¬≥дозва ”. ÷. 
–ади "до народ≥в св≥ту", лютий 1918 р.)
`
ќтак чисто по хутор¤нськи та по баб'¤- 
чому розказавши про большевик≥в, ¤к про 
ворог≥в соц≥альноњ революц≥њ, хутор¤нка по- 
вернулась тод≥ до н≥мецького народу й знов 
розпов≥вши про большевик≥в, ¤к про банди 
граб≥жник≥в та злочинц≥в, а себе виставивши 
д≥йсною соц≥ал≥стичною владою, зак≥нчила:
`
"” с≥й т¤жк≥й боротьб≥ за наше ≥стнуван-
н¤'ми шукаЇмо помочи. ћи глибоко пере- 
конан≥ в тому, що н≥мецький народ, ¤кий 
любить спок≥й ≥ пор¤док, не зостанетьс¤
`
293
`
байдужим, коли д≥знаЇтьс¤ про наше лихо. 
Ќ≥мецьке в≥йсько, що стоњть з боку нашого 
п≥вн≥чного ворога, маЇ силу, щоб нам допо- 
могти й своњм втрученн¤м охоронити наш≥ 
п≥вн≥чн≥ меж≥ в≥д дальшого вдиранн¤ воро- 
га. ÷е Ї те, що ми мали сказати в т¤жку 
годину, й ми певн≥, що наш голос буде по- 
чуто." (¬≥дозва ”. ÷. –ади "до н≥мецького 
народу", лютий, 1918 р.)
`
Ќу, розум≥Їтьс¤, його було почуто. "Ќ≥- 
мецький народ", а инчими словами н≥мець- 
кий ≥мпер≥ал≥зм дуже був зворушений ≥ 
розжалоблений словами хутор¤ночки. «а- 
крутивши вуса догори й клацнувши т¤жки- 
ми гарматами в≥н у порив≥ шл¤хетних ли- 
царських почувань одважно кинувс¤ на 
п≥вн≥чного ворога хутор¤нки.
`
Ќу, звичайно, перед цим було зроблено 
невеличку умову що до "под¤ки" за це ли- 
царство й та под¤ка мала бути зроблена 
переважно хл≥бом, цукром, жиром, шкурою, 
словом ус≥м тим, що водилос¤ на хутор≥.
`
3. "¬изволитель" ”крањни.
`
Ќе треба бути в≥йськовим ген≥альним стра- 
тегом, щоб зразу ж угадати, чим мала ск≥н- 
читис¤ боротьба н≥мецькоњ д≥сц≥пл≥нованоњ, 
≥деально озброЇноњ, п'¤тьсот-тис¤чноњ арм≥њ 
з нещасними, обдрипаними, незорган≥зова-
ними частинами червоноњ гвард≥њ. ƒл¤ н≥мець-
`
294
`
кого в≥йська це був соб≥ в≥йськовий променад 
по ”крањн≥. ¬они соб≥ йшли, постр≥лювали, а 
большевики при одному наближенню њх, часто 
не пробуючи нав≥ть дл¤ проформи ставити 
оп≥р, одступали й т≥кали.
`
ј дл¤ декорац≥њ, дл¤ с≥мволу, що боль-
шевик≥в виган¤Ї украњнська влада, попереду 
н≥мц≥в виступали т≥ др≥бочки украњнського 
в≥йська, ¤ке було при ÷ентральн≥й –ад≥. 
 оли большевики очищали перед н≥мецькою 
силою ¤кесь м≥сто, украњнц≥ старались пер- 
шими вступити в його й прин¤ти на себе 
всю честь визволенн¤.
`
“ак було визволено й столицю украњнськоњ 
держави,  ињв. Ѕольшевики, розум≥ючи, що 
на одбитт¤  ињва н≥мц¤ми буде кинено значну 
к≥льк≥сть своњх сил ≥ що боротись з цими 
силами Ї справа ц≥лком безнад≥йна, р≥шили 
здати м≥сто без бою. јле ≥менно дл¤  ињва 
й треба було утворити враж≥нн¤, що вига- 
н¤ють большевик≥в _украњнськ≥_ в≥йська, а 
н≥мц≥, мовл¤в, так соб≥, десь там ззаду, ¤к 
малозначн≥, непом≥тн≥ св≥дки цењ боротьби.
`
≤ от дл¤ такоњ декоративно-рекламноњ, дутоњ 
справи виступив майстер по ц≥й части, був- 
ший генеральний секретарь в≥йськових справ, 
а тепер т≥льки отаман (генерал) —. ѕетлюра. 
…ому роздути св≥й рекламний пузирь до 
надзвичайних розм≥р≥в було тим легче, що 
большевики сам≥ його до цього часу з ус≥х
`
295
`
сил рекламували. Ќе знаючи, що його вже 
було позбавлено посади в≥йськового секре- 
тар¤, й думаючи, що в≥н ≥ дал≥ Ї в≥йськовим 
м≥н≥стром, большевики прив'¤зували до ≥мени 
—. ѕетлюри вс≥ в≥йськов≥ операц≥њ украњнц≥в, 
усиленно називаючи "петлюровц¤ми" вс≥х, 
хто њм здававс¤ контрреволюц≥онером. —отн≥ 
в≥дозв, промов ≥ статей з лайкою "петлюро-
вець" робили те, що —. ѕетлюр≥, людин≥ в 
украњнському рухов≥ й у пол≥тичних колах 
зовс≥м незначн≥й, а почасти нав≥ть см≥шн≥й 
де¤кими рисами своЇњ вдачи, було зроблено, 
що називаЇтьс¤ "≥м'¤". ƒл¤ большевик≥в, 
дл¤ революц≥йного роб≥тництва й сел¤нства 
це ≥м'¤ стало ≥менем контрреволюц≥йним, а 
дл¤ вс≥х ворог≥в большевизму таким ≥менем, 
з ¤ким з'¤зувались над≥њ на визволенн¤ в≥д 
большевик≥в. ќтже можна сказати, що без 
своЇњ вини, силою випадкових обставин —. ѕе- 
тлюра "безъ драки попалъ въ больш≥¤ за- 
б≥¤ки". Ѕудучи гар¤чим прихильником само- 
рекламноњ д≥¤льности, —. ѕетлюра, розум≥Їтьс¤, 
н≥чого не мав проти рекламуванн¤ його боль-
шевиками й ще допомагав цьому парадами, 
молебн¤ми та вс¤кими инчими декоратив- 
ними "актами" своЇњ "пол≥тичноњ" д≥¤льности.
`
“аким чином н≥чого дивного не було, що 
кињвськ≥ украњнц≥, кињвська буржуаз≥¤, роз≥гна- 
не з своњх маЇтк≥в пом≥щицтво, домовласники, 
спекул¤нти, др≥бне м≥щанство, словом ус≥ т≥
`
296
`
шари населенн¤, ¤к≥ з тих чи инчих причин 
були ворож≥ до большевик≥в, що вони з ≥ме- 
нем на вс≥ боки ла¤ного ѕетлюри й "петлю-
ровц≥в" з'¤зували своЇ визволенн¤ й ждали 
того ѕетлюру, ¤к бога.
`
ј тут ще "отаман" ѕетлюра час в≥д часу 
в≥зьме та й сипне з н≥мецького аероплану про- 
кламац≥й на  ињв. јбо, сто¤чи з своњми др≥боч- 
ками "козак≥в" поперед т¤жких, запанцирених 
в≥йськ н≥мецькоњ арм≥њ, стане в позу геро¤ й 
визвольника й по телефону накаже м≥йськ≥й 
дум≥ над≥¤тись, твердо триматись ≥ в≥рити, що 
славне украњнське в≥йсько з ним на чол≥ визво- 
лить Ќеньку-”крањну з п≥д ¤рма напасник≥в.
`
≤ коли, нарешт≥, большевики (в н≥ч на
2 марта 1918) виступили з  ињва, то з дру- 
гого к≥нц¤ в його вступили украњнськ≥ в≥йська
з "отаманом" —. ѕетлюрою на чол≥. ќтже 
—. ѕетлюра здержав своЇ слово: визволив 
≥ всю ¬крањну й столицю  ињв. ≤ то в≥н про- 
гнав насильник≥в, в≥н, такий непереможний, 
такий могутн≥й, такий одважний.
`
ј —. ѕетлюра зараз же на —оф≥йську 
ѕлощу й давай з попами, з дзвонами, з 
ус≥Їю декорац≥Їю пресерйозно приймати всю 
честь на себе й парадувати.
`
ј так над веч≥р тихенько, скромно, але 
з т¤жким, моторошним ≥, здавалось, з без- 
конечним гуркотом почали вкочуватись у 
столицю ”крањни н≥мецьк≥ в≥йська,

----------------
Na glawnuju stranicu / To main page
K nachalu razdela
Predydushchaq
Sledujushchaja
Sinonimy kl`uchewyh slow: wy_2_14
Counter: .
Po pros`be komandy poddervki ot www.hotlog.ru:
http://www.hotlog.ru/cgi-bin/hotlog/buttons.cgi
(Wystawit` kak: / To expose as: http://aravidze.narod.ru/wy_2_14.htm , http://www.geocities.com/sekirin1/wy_2_14.zip . )
Hosted by uCoz