–ќ«ƒIЋ II.
`
”крањнство до в≥йни, п≥д-час в≥йни 
≥ у революц≥њ.
`
1. ’рест на могил≥ нац≥њ: "Ќе було, немаЇ й бути не 
може". - 2. —епаратизм в≥д загибел≥. - 3. ќр≥Їнтац≥њ:
на руську ласку, на н≥мецький штик ≥ на себе. - 
4. ™дина ор≥Їнтац≥¤: ¬серос≥йська –еволюц≥¤, —пра- 
ведлив≥сть. - 5. ¬оскреслий мрець ман≥фестуЇ славу 
–еволюц≥њ. - 6. ѕростодушн≥сть недoбитого родича.
`
1. ’рест на могил≥ нац≥њ: "Ќе було, немаЇ 
й бути не може".
`
   «даЇтьс¤, н≥ одна группа громад¤нства 
–ос≥њ не прин¤ла з таким щирим серцем, з 
таким чутт¤м радости й полегкости, з таким 
нeп≥дм≥шаним ентуз≥азмом ¬елику –ос≥йську 
–еволюц≥ю, ¤к украњнство.
`
   ÷е ц≥лком зрозум≥ло. ўо б≥льше страж- 
данн¤, то дужча рад≥сть од визволенн¤ в≥д 
його. ј украњнство не могло пожал≥тись на 
пом≥ркован≥сть пол≥тики рос≥йського монар-
хичного ур¤ду що до ”крањни. ¬с≥ форми 
утиску, експлуатац≥њ й нищенн¤ прав пол≥- 
тичних, соц≥альних, нац≥ональних та взагал≥
`
32
`
прав людини й громад¤нина, так притаманн≥ 
вс≥й с≥стем≥, всьому характеру ур¤дуванн¤ 
царизму, що до украњнства прикладалис¤ в 
самих щедрих розм≥рах ≥ без ус¤кого маску- 
ванн¤.
`
   ќсновною, ≥сторичною, ≥стотною метою ро- 
с≥йського ≥мпер≥ал≥зму було з самого початку 
злуки ”крањни з ћосквою, з моменту неща- 
сливого пере¤славського трактату - знищити 
вс¤ку т≥нь права украњнськоњ нац≥њ на цей 
трактат. ”крањнський народ на основ≥ цього 
трактату вступив у державн≥ й правов≥ в≥д- 
носини з ћосковською державою, ¤ко р≥вний 
з р≥вним, забезпечуючи соб≥ ту р≥вн≥сть зазна- 
ченими в договор≥ засобами.
`
   јле вс¤кий закон, вс¤кий трактат Ї т≥льки 
констатуванн¤ й ф≥ксац≥¤ взаЇмов≥дношенн¤ 
сил двох контрагент≥в у той момент, це Ї 
т≥льки часове зав≥шенн¤ зброњ. ƒ≥йсний же 
закон ≥ право Ї законом ≥ правом сили. «не- 
силена, розшматована боротьбою з польською 
шл¤хтою украњнська сел¤нсько-козацька на- 
ц≥¤ зразу ви¤вилась слаб≥шою стороною що 
до ћоскви. Ќа ц≥й п≥дстав≥ московськ≥ цар≥ 
вклали в трактат ≥ в в≥дносини м≥ж ћосквою 
та ”крањною своЇ власне право й розум≥нн¤ 
того акту, се-б-то право й розум≥нн¤ дужчого.
`
   яка ж може бути р≥вн≥сть м≥ж дужчим 
≥ слаб≥шим? ќтже, р≥вн≥сть, так урочисто, 
так кл¤твенно зазначену в пере¤славському
трактат≥, було зразу ж одсунено наб≥к, ¤к 
не в≥дпов≥дну д≥йсному, реальному в≥дно- 
шенню сил. ј зв≥дси виход¤чи, вс≥ засоби 
до фактичного встановленн¤ њњ пом≥ж ћосквою 
та ”крањною с≥стематично було нищено.
`
   Ќайб≥льшим лихом украњнськоњ нац≥њ в ус≥й 
њњ траг≥чн≥й ≥стор≥њ було й Ї њњ прекрасна те-
р≥тор≥¤, родюча земл¤, багацтва вод ≥ земл≥, 
м'¤кий, теплий, здоровий кл≥мат. ≤ це було 
найб≥льшим ст≥мулом того жагучого прагнен- 
н¤ ћоскви до найт≥сн≥щого "пор≥денн¤ з брат- 
ським народом", до переробленн¤ пере¤слав- 
ського трактату на своЇ розум≥нн¤ й хот≥нн¤.
`
   ѕевна етнолог≥чна близьк≥сть цих двох 
нац≥й улекшувала завданн¤ царизму. « ро- 
дичами, звичайно, найменьче церемон¤тьс¤. 
јле, щоб ц≥лком мати в≥льну руку в експлу- 
атац≥њ багацтв ”крањни, щоб почувати себе 
зовс≥м дома в себе, треба було родича оста- 
точно вигнати з його хати, заволод≥ти нею й 
знищити нав≥ть вс¤ку пам'¤ть про ¤когось 
родича.
`
≤ через це "”крањну" було пере≥меновано 
на "ћалоросс≥ю". (—тад≥¤ р≥дности, але без 
р≥вности: "мала-росс≥¤".) ћалоросс≥¤ ¤кийсь 
час ще мала атр≥бути поганенького, малень- 
кого родича, тому ще користувалась де¤ким 
правом у своњй хат≥. јле дал≥ родича було 
зовс≥м вигнано й вс¤ку р≥дн≥сть знищено:
н≥¤кого н≥ украњнського, н≥ малорос≥йського
`
34
`
самост≥йного народу не було й нема, Ї т≥льки 
один руський (московський) народ ≥ Їдина 
–ос≥¤.
`
   ¬с¤ ≥стор≥¤ в≥дносин м≥ж ћосквою та 
”крањною на прот¤з≥ б≥льше, ¤к 250 л≥т, з 
моменту злуки цих двох держав Ї плано- 
м≥рне, безогл¤дне, безсоромне, нахабне ни- 
щенн¤ украњнськоњ нац≥њ вс¤кими способами, 
вщерть до стерт¤ вс¤кого сл≥ду њњ, щоб на- 
в≥ть ≥мени њњ не лишилось.
`
   ≤, здавалось, така пол≥тика мала усп≥х. 
ѕерш усього украњнське панство, почасти 
куплене ћосквою, почасти вир≥зане нею, по- 
трохи заслане, зтерор≥зоване або приголубле- 
не, швидко покинуло св≥й народ, переб≥гло 
на б≥к дужчого, злилось, ас≥м≥лювалось ≥ 
стало "руським". ≤нтел≥генц≥¤ мус≥ла замерти, 
коли було знищено вс≥ джерела њњ походжен- 
н¤: школу, украњнську мову в ур¤дуванню, 
л≥тературу. Ћишивс¤ сам народ, без панства, 
без л≥тератури, без школи, безграмотний, 
знесилений, оплутаний законами й держав- 
ними апаратами визиску. ¬≥н уже забув свою 
≥стор≥ю, свою колишню боротьбу за соц≥альне 
й нац≥ональне визволенн¤ з п≥д польсько-
московськоњ шл¤хти, своњ велик≥ установи 
(¤к наприклад республ≥ку —≥чи «апорожськоњ), 
св≥й колишн≥й високий стан культурности, 
свою науку й школу, ¤к≥ були зразком ≥ 
вчителем нап≥ваз≥атськоњ ћоскви; в≥н нав≥ть
`
35
`
≥м'¤ своЇ забув ≥ пок≥рно, тупо одгукувавс¤ 
на те ≥м'¤, ¤ким кликав його пан. «давалось, 
н≥где не лишилось н≥¤кого сл≥ду про колиш- 
нього господар¤ багатоњ, заграбованоњ крањни. 
Ќ≥хто по вс≥м св≥т≥ не знав про ≥стнуванн¤ 
¤коњсь там нап≥в задушеноњ в цупких об≥ймах 
рос≥йського самодержав≥¤ нац≥њ. Ќ≥ в Ївро- 
пейськ≥й, н≥ в рос≥йськ≥й ≥стор≥њ чи л≥тератур≥ 
н≥чого н≥коли про це не згадувалось.
`
   «давалось, зроблено було все чисто: зако- 
пано, засипано, землю на могил≥ виглажено 
й п≥сочком присипано. "Ќ≥¤коњ украњнськоњ 
мови не було, немаЇ њњ бути не може" - сказав 
в 80-х роках минулого стол≥тт¤ один з видат- 
них рос≥йських могильщик≥в ”крањни притоп- 
туючи ногами землю на могил≥. ≤, д≥йсно, за 
тих час≥в не могло з'¤витись у л≥тератур≥ 
н≥ одного слова на украњнськ≥й мов≥. ўоб 
надрукувати украњнську народню п≥сню, њњ тре- 
ба було перекласти на латинську або на фран-
цузську мову. ќтже, н≥би повна смерть нац≥њ.
`
2. —епаратизм в≥д загибел≥.
`
   јле знов таки: закон Ї т≥льки ф≥ксац≥¤ 
певного стану, але не абсолютна норма 
дл¤ майбутнього. “ак, - ус≥ма апаратами 
державного й нац≥онального пануванн¤ бу- 
ло знищено вс¤кий зверхн≥й про¤в ≥стну- 
ванн¤ украњнськоњ нац≥њ. «акон констату- 
вав силу й волю дужчоњ сторони. јле
`
36
`
д≥йсний закон, закон житт¤ не завс≥гди 
п≥дл¤гаЇ людським нормам. ≤ волею цього 
закону ограбований родич усе ж таки й 
притоптаний жив, дихав, ≥стнував; в≥н го- 
ворити не м≥г, вол≥ не мав, прав не мав, 
св≥домости не мав, але закони житт¤ в йому 
одбувалис¤ в ус≥й њхн≥й зал≥зн≥й необх≥д- 
ности. як т≥льки зм≥н¤лись обставини, ¤к 
т≥льки трошки слабла рука, що затул¤ла 
рота зв'¤заному рабов≥, в≥н починав уже не 
т≥льки мугикати, але щось виразн≥ще гово- 
рити, з'¤вл¤лась членорозд≥льна людська 
мова, мова стогону, жалю, - з'¤вл¤лась укра- 
њнська л≥тература. Ѕо такий закон житт¤, що 
живий орган≥зм мусить ви¤вл¤ти себе в ру- 
хов≥ й згуках.
`
јле ¤к т≥льки так≥ ви¤ви недодушеного 
родича здавались рос≥йському самодержав≥ю 
неприЇмними або небезпечними, рота знов 
зав'¤зувалось ≥ вже родич н≥чим не м≥г 
за¤вити про себе.
`
“ак, наприклад, сталось п≥д час в≥йни 
1914 року. —амодержав≥Ї, бо¤чись ус¤ких во- 
рожих соб≥ елемент≥в, зразу ж по опов≥щенню 
в≥йни постаралось придушити њх. ”крањнство, 
звичайно, було в першому р¤д≥ цих ворог≥в 
монарх≥зму й воно перше в≥дчуло на соб≥ 
т¤жку лапу деспота.
`
јле лапа лапою, а житт¤ житт¤м. ≥ ц≥л- 
ком зрозум≥ло, що, коли самодержав≥Ї загнало
`
37
`
нас у п≥дполл¤, коли заборонило вс¤ке го- 
лосне друковане слово на украњнськ≥й мов≥, 
коли за одну належн≥сь до украњнськоњ нац≥њ 
садовили людей у тюрми, гнали в скот¤чих 
вагонах у засланн¤, мордували м≥с¤ц¤ми в 
страшних "участках", коли отверто й ц≥нично 
за¤вл¤лось, що нарешт≥ настав час остаточ- 
ноњ загибел≥ украњнства й ту загибель ус≥ 
реакц≥йн≥ теч≥њ –ос≥њ провадили в житт¤ з 
сласностю й потиранн¤м рук, коли нас обки-
дувалось болотом, ≥нс≥нуац≥¤ми, прокльонами 
й коли за нас не чулось майже н≥ одного 
голосу, - ц≥лком натурально, що ми тод≥ най- 
б≥льше, найвиразн≥ще почували себе чужими, 
ворожими ц≥й прокл¤т≥й "тюрм≥ народ≥в". 
¬с¤кий хоч трошки св≥домий, хоч трошки 
чулий на б≥ль ≥ стражданн¤ украњнець був 
за тих час≥в запеклим мр≥йником, фантастом, 
жагучим творцем таких намр≥¤них комб≥на- 
ц≥й, ¤к≥ к≥нець к≥нцем ув≥льн¤ли нас з тюрми.
`
“ут Ї кор≥нь сепаратизму. ћи вс≥ хот≥ли 
сепаратуватись в≥д насильства, в≥д самодер- 
жавноњ руки, в≥д ганебноњ смерти в петл≥ 
всерос≥йськоњ шибениц≥. Ќам закидали брак 
патр≥отизму. ¬ ≥м'¤ ж чого ми мали бити 
в бубни й л≥таври, гасати в дикому танков≥ 
й горлати славу? ¬ ≥м'¤ того, що сотн≥ ти- 
с¤ч наших мирних працьовник≥в, творц≥в ≥ 
виробник≥в здорових, простих, житЇв≥сх ц≥н-
ност≥в трощилис¤ гарматами й трупом усти-
`
38
`
лали шл¤х ¤кимсь там крамар¤м ≥ торгашам 
до великоњ всесв≥тньоњ поживи? „и в ≥м'¤ 
того, що на випадок перемоги –ос≥њ, тор- 
жествуюча переможниц¤ реакц≥¤ ще цупк≥ще 
вз¤ла б у лабети невибит≥ на фронт≥ м≥лл≥они 
працьовник≥в ≥ ще нахабн≥ще, ще отверт≥ще 
затвердила б своЇ право визиску й насиль- 
ства? „и в ≥м'¤ того, щоб нас уже оста- 
точно, до щенту було задушено тод≥, нас, 
украњнство, того недодушеного јвел¤, кров 
¤кого 250 л≥т воп≥¤ла до неба й до сов≥сти 
вс¤кого пор¤дного, не задурманеного цею 
кроввю чолов≥ка?
`
„ого ради ми мали бо¤тись розбитт¤ –ос≥њ 
на фронт≥ й у середин≥? ≤ ¤к см≥ли, от≥ наш≥ 
док≥рники, докор¤ти нам?! зв≥дки вони по- 
черпали таку неймов≥рну силу ц≥н≥зму, щоб 
вимагати од нас, од тих, кого вони розпи- 
нали, били по лан≥тах, кому плювали в за-
кр≥вавлен≥, розбит≥ чорносотенним чоботом 
оч≥, хвали й славослов≥¤ соб≥, своњм чобот¤м 
≥ кулакам?
`
≤ що дивного, що ми, сид¤чи в тюрмах, 
засланн¤х, у п≥дполл¤х, з розбитими очима, 
з задушеним горлом, задихаючись, гар¤ч- 
ково жадно прислухались до гуркоту гармат 
на фронтах ≥ гадали, чи скоро той гурк≥т 
наблизитьс¤ на ”крањну … роз≥б'Ї тюрму, й 
визволить нас, ≥ дасть нам хоч трохи дихну- 
ти? ћи не бо¤лись н≥ н≥мц≥в, н≥ австр≥йц≥в;
`
39
`
ми не бо¤лись би француз≥в, англ≥йц≥в, ко- 
ли б вони бились з царською –ос≥Їю; ми не 
бо¤лись би дь¤вола, коли б в≥н пекельним 
вогнем ≥шов на цей старий, жахний "засте-
нок" ус¤коњ вол≥ й права.
`
3. ќр≥Їнтац≥њ: на руську ласку, на н≥мець- 
кий штик ≥ на себе.
`
≤ все ж таки, треба зауважити, треба од-
м≥тити нашу надзвичайну, надприродну чи 
оптим≥стичн≥сть, чи пом≥ркован≥сть, чи про- 
сто призвичаЇн≥сть до ст≥н своЇњ тюрми: не 
вс≥ з украњнц≥в були виразними, державними 
сепаратистами. Ќав≥ть не вс≥ були "поражен- 
ц¤ми". «находились так≥ з нас, ¤к≥ по ¤кимсь 
там своњм законам думанн¤ в≥рили, що пе- 
ремога –ос≥њ на фронт≥ дасть волю й житт¤ 
народам њњ всередин≥. ÷е були прихильники 
"рос≥йськоњ ор≥Їнтац≥њ". ¬они ор≥Їнтувались 
на добре, широке серце руськоњ демократ≥њ, 
на гр≥м перемоги, ¤кий зм'¤гчить круте сер- 
це царизму аж до степен≥ народоправства, 
до парламентаризму й до вол≥ нац≥й, що 
благоденственно мовчали тод≥ по вс≥х њњ не- 
ос¤жних просторах. јле таких було дуже 
небагато. ÷е були переважно т≥ з украњнц≥в, 
¤к≥ кор≥нн¤м свого особистого житт¤ занадто 
глибоко зрослис¤ з житт¤м руських.
`
ƒруга ор≥Їнтац≥¤ була на н≥мц≥в, на ве- 
ликий струс на фронтах, на знесилл¤ рос≥й-
`
40
`
ськоњ державности й на просте захопленн¤ 
н≥мц¤ми тер≥тор≥њ ”крањни. Ќ≥мецький ≥мпе- 
р≥ал≥зм - експлуататор культурний ≥ розум- 
ний. ¬≥н не буде так безглуздо, ледачо, так 
неохайно й нерац≥онально грабувати, ¤к то 
робив царизм. ¬≥н, доючи сили з народу, 
буде дбати про те, щоб в≥н не дуже брикав- 
с¤, в≥н не буде видирати в його останн≥й 
клапоть с≥на, в≥н старатиметьс¤, щоб д≥йна 
корова була сита й б≥льше молока давала. 
÷аризм по своњй некультурности, убогости 
державноњ осв≥ти, брутальности й прим≥тив-
ности експлуатац≥њ народнього державного 
господарства ц≥лком був под≥бний до рос≥й- 
ського сел¤нина. —ел¤нин, - темний, забитий, 
прим≥тивний - не знав, не вм≥в ≥ через це 
не шукав нових, економних ≥ продуктивних 
засоб≥в експлоатац≥њ своЇњ земл≥, л≥су, води, 
вс≥х природних багацтв. ¬≥н прикладав до 
них ст≥льки усиль ≥ знатт¤, ск≥льки треба 
було, щоб т≥льки вз¤ти й зужити те, що було 
готове в сам≥й природ≥, що давалось т≥льки 
њњ силами. “ак само царизм т≥льки т≥ усилл¤ 
робив, ¤к≥ йшли на одб≥ранн¤ природних сил 
народу. —ел¤нин знесилював землю, занечи-
щав њњ, вирубав до останнього деревц¤ л≥с, 
не турбуючись про те, щоб розвивати њх ≥ з 
того розвитку користуватись ≥ дал≥, й б≥льше, 
й краще. ÷аризм так само рубав готове, ви- 
бивав, одн≥мав, видирав ≥ бездумно, безтур-
`
41
`
ботно нажиравс¤, напивавс¤ й з ситою п'¤- 
ною ф≥лософ≥Їю не завдавав соб≥ труду й 
клопоту зазирати в завтрашн≥й день.  р≥м 
того, н≥мець - не родич, не слов'¤нин, мова 
його ц≥лком чужа, не "р≥дна" наш≥й мов≥, 
н≥мець не зможе сказати, що украњнець - то 
"разновидн≥сть" н≥мц¤ й на т≥й п≥дстав≥ од- 
бере йому право своЇњ мови. —ловом, н≥ з 
¤кого боку украњнц≥, на думку ц≥Їњ ор≥Їнтац≥њ, 
не мали потреби бо¤тис¤ н≥мц¤, - з двох лих 
ц¤ ор≥Їнтац≥¤ виб≥рала культурн≥ще, кори-
сн≥ще лихо дл¤ украњнського народу.
`
Ѕула й трет¤ ор≥Їнтац≥¤, - не рос≥йська, 
й не н≥мецька, а украњнська. ÷е була ор≥Їн- 
тац≥¤ на себе, на своњ сили, на р¤тунок сво- 
њми власними усилл¤ми, усилл¤ми своњх 
працюючих мас. Ќ≥¤кий чужий пан не може 
бути доброд≥йником того, над ким в≥н пануЇ 
й кого може визискувати. ƒо ц≥Їњ ор≥Їнтац≥њ 
належали переважно соц≥ал≥стичн≥ теч≥њ. ¬они 
не ждали визволенн¤ н≥ в≥д зм'¤гченого ро- 
с≥йсько-самодержавного чи конст≥туц≥йного 
кулака, н≥ в≥д закутого в зал≥зо м≥л≥тари- 
стичного н≥мецького.
`
4. ™дина ор≥Їнтац≥¤: ¬серос≥йська –ево- 
люц≥¤, —праведлив≥сть.
`
јж ось вибухла революц≥¤. 
`
ќтже можна соб≥ у¤вити, що почуло не-
додушене, затоптане, понижене украњнство,
`
42
`
коли зал≥зна рука спала з його горла, коли 
воно могло п≥двестись, умитись, людськими, 
не запльованими очима гл¤нути в оч≥ таким 
же люд¤м, р≥вним, дружим, рад≥сним. ”с¤ 
замучена душа украњнства в ц≥ дн≥ побожно 
стала на кол≥на й молилась –еволюц≥њ: "Ќин≥ 
одпущаЇши раба твого, ¬ладико."
`
ћи нелукаво, ми з побожним серцем, з 
чистим захватом в≥тали ¬елике Ќове. ћи 
рад≥сно витрусили з серц¤ вс≥ застар≥л≥ бол≥, 
образи, г≥рк≥сть, ненависть, ми од¤гли чисту 
од≥ж дружности, братерства, все забули й 
готов≥ були вс≥ма нашими недобитими силами 
боронити здобуте.
`
ћи одразу, без ваганн¤, без торгуванн¤ 
пов≥рили в –еволюц≥ю. ≥ так само без ваганн¤, 
щиросердно, р≥шуче одкинули, одшпурнули 
в≥д себе дореволюц≥йн≥ настроњ, нам≥ри, спо- 
д≥ванн¤, розрахунки. ÷е все стало одразу 
непотр≥бним.
`
≤ зразу одпали вс≥ инч≥ способи ув≥ль- 
ненн¤, вс≥ ор≥Їнтац≥њ на зовн≥шн≥ ворож≥ до 
–ос≥њ сили. ”крањнський сепаратизм тод≥ по- 
мер разом з причиною, що породила його. 
”крањнство тепер ор≥Їнтувалось т≥льки на 
¬серос≥йську –еволюц≥ю, на перемогу спра- 
ведливости, на здобут≥ права вс¤кого поне- 
воленого.
`
«а 250 рок≥в перебуванн¤ в сп≥льц≥ з 
–ос≥Їю украњнство вперше в ц≥ дн≥ почуло
`
43
`
себе в –ос≥њ дома, вперше ≥нтереси цењ ко- 
лишньоњ в'¤зниц≥ стали близькими, своњми.
`
ћи стали частиною, - органичною, актив- 
ною, живою, охочою частиною - Їдиного ц≥лого. 
¬с¤кий сепаратизм, вс¤ке в≥докремлюванн¤ 
себе в≥д революц≥йноњ –ос≥њ здавалось см≥ш- 
ним, абсурдним, безглуздим. ƒл¤ чого? ƒе 
ми знайдемо б≥льше того, що тепер ми ма- 
тимемо в –ос≥њ? ƒе по всьому св≥т≥ Ї такий 
широкий, демократичний, всеобхоплюючий 
лад? ƒе Ї така необмежена вол¤ слова, з≥- 
брань, орган≥зац≥й, ¤к у нов≥й велик≥й ре- 
волюц≥йн≥й держав≥? ƒе Ї таке забезпеченн¤ 
права вс≥х пригноблених, понижених ≥ екс- 
плуатованих, ¤к у Ќов≥й –ос≥њ?
`
Ќ≥ про ¤кий сепаратизм, самост≥йн≥сть на- 
в≥ть мови не могло бути, а коли чулись р≥- 
десеньк≥ голоси, то це були голоси або схо- 
ластик≥в, чистих теоретик≥в, запеклих "само- 
ст≥йник≥в" або людей занадто вже, хоробливо 
прон¤тих нац≥ональним чутт¤м. Ќа конфе- 
ренц≥њ укр. соц.-дем. роб. парт≥њ в кв≥тн≥ пи- 
танн¤ про самост≥йн≥сть зустр≥ло майже одно- 
душне негативне в≥дношенн¤. «а самост≥й- 
н≥сть висловилось з ус≥Їњ конференц≥њ т≥льки 
два-три голоси.
`
ћи так щиро, так безогл¤дно були зако- 
хан≥ в свободолюбн≥сть, у широк≥сть, у без-
сребренн≥сть руськоњ демократ≥њ, що нав≥ть 
запропоновану одною частиною товариш≥в фе-
`
44
`
дерац≥ю на т≥й конференц≥њ не внесли в 
перегл¤нену програму.  онференц≥¤ не за- 
борон¤ла боронити цей лозунг тим товаришам, 
¤к≥ вважали його життЇвим, але сама кон- 
ференц≥¤, все представництво укр. соц≥аль-
демократ≥њ не мало н≥¤коњ потреби добиватись 
цењ форми нац≥онального забезпеченн¤. ўо 
ж до самост≥йности, то нав≥ть уважали не- 
безпечним дл¤ революц≥њ ≥дею сепаратизму, 
бо вона могла розбити революц≥йн≥ сили 
вс≥Їњ –ос≥њ.
`
“а й дл¤ чого в≥докремлюватись, коли 
вс≥ потр≥бн≥ дл¤ в≥льного нац≥онального роз- 
витку нашого народу засоби нам буде в 
повн≥й м≥р≥ забезпечено в автоном≥њ. ƒенац≥о- 
нал≥зац≥ю, духовне кал≥ченн¤ наших мас буде 
зараз же спинено й знищено украњнською 
школою, ¤к нищою, так середньою й вищою. 
√альмован≥ дотепер багат≥ здатност≥ нашого 
народу, пущен≥ по природному, найлегчому, 
найрац≥ональн≥щому шл¤хов≥ р≥дних метод≥в 
розвитку забезпечать духовну сторону наших 
домагань. Ќародоправство, широке м≥сцеве 
самовр¤дуванн¤, пор¤дкуванн¤ господарським 
≥ пол≥тичним житт¤м на ”крањн≥ м≥сцевими 
силами, точне зазначенн¤ взаЇмних прав ≥ 
обов'¤зк≥в ц≥лоњ держави та автономноњ 
одиниц≥ унеможливить колишню безпардонну, 
руйнуючу пол≥тику централ≥зму, коли вс≥ 
сили окрањн нерозумно й злочинно висмокту-
`
45
`
вались на користь ≥нертного, ненажерливого
центру.
`
≤ резолюц≥¤ соц≥альдемократичноњ конфе- 
ренц≥њ в≥д 4-го кв≥тн¤ 1917 року такими сло- 
вами формувала це:
`
"«важаючи на те, що потреба найповн≥- 
шого розвитку творчих сил ”крањни вимагаЇ 
найширшого економично-пол≥тичного њњ са-
моозначенн¤; беручи на увагу, що федера- 
тивний лад рос≥йськоњ держави, ¤к союз 
автономних нац≥онально-тер≥тор≥альних або 
просто тер≥тор≥альних одиниць не т≥льки не 
може шкодити розвитков≥ пролетар≥ату вс≥Їњ 
–ос≥њ, - а тим паче украњнського, - але й Ї 
корисний дл¤ його; приймаючи п≥д увагу, 
що федерац≥¤ автономних нац≥ональних або 
краЇвих одиниць Ї найкраща гарант≥¤ демо- 
кратичних ≥ нац≥ональних прав кожноњ нац≥њ 
або крањни, - конференц≥¤ украњнськоњ со- 
ц≥альдемократичноњ роб≥тничоњ парт≥њ з ус≥Їю 
непохитною р≥шучостю висуваЇ давнЇ дома- 
ганн¤ парт≥њ - автоном≥ю ”крањни, ¤ко пер- 
шу, нев≥дкладну, пекучу задачу сучасного 
моменту украњнського пролетар≥ату та вс≥Їњ 
”крањни. ќдночасно, виход¤чи з р¤мок пар- 
т≥йноњ програми, виголошеноњ на з'њзд≥ 1905 
року, конференц≥¤, рахуючись з виключностю 
под≥й ≥ домаганн¤м житт¤, вважаЇ можливим 
уз¤ти на себе право дозволити товаришам 
парт≥њ п≥ддержувати пр≥нц≥п федеративноњ
`
46
`
будови рос≥йськоњ демократичноњ республ≥ки 
й п≥ддержувати автономичн≥ змаганн¤ демо- 
крат≥й инчих нац≥й".
`
¬ цьому дус≥ мислило, почувало й д≥¤ло 
за тих дн≥в усе нац≥ональне св≥доме, орга- 
н≥зоване украњнство. Ќаприклад, союз укра- 
њнських поступовц≥в, (орган≥зац≥¤ др≥бно-бур- 
жуазних л≥берально-демократичних елемент≥в 
ус≥х напр¤м≥в) у перших числах марта ого- 
лошуЇ таку свою за¤ву:
`
"ћи, члени петроградського в≥дд≥лу —оюза 
”крањнських ѕоступовц≥в, глибоко перекона- 
н≥, що витворен≥ дeржавним переворотом нов≥ 
правов≥ умови особистого та громадського 
житт¤ повинн≥ забезпечити пор≥шенн¤ тих 
завдань, ¤к≥ ставить соб≥ украњнський нац≥о- 
нальний рух у об'Їднанню з демократичними 
силами вс≥Їњ крањни.
`
"ѕроголошен≥ ¤ко пров≥дн≥ державн≥ осно- 
ви гасла пол≥тичних свобод дають певн≥сть, 
що безповоротно од≥йшли в минуле вс≥ на- 
ц≥ональн≥ обмеженн¤, так ревно прикладан≥ 
до украњнського народу за старого режиму 
й так широко використовуван≥ ним у боротьб≥ 
з украњнським рухом у обставинах в≥йсько- 
вого часу".
`
ƒал≥ виставл¤Їтьс¤ ц≥лий р¤д практичних 
домагань що до заведенн¤ р≥дноњ мови в 
школах, в де¤ких ур¤дових ≥нст≥туц≥¤х ≥ т. д. 
јле все це виставл¤Їтьс¤ не ¤к протест-
`
47
`
домаганн¤, а ¤к нагадуванн¤. "ћи глибоко 
певн≥", "проголошен≥ гасла свобод дають 
певн≥сть". —умн≥ву нема м≥сце, проголошен≥ 
гасла, св¤то великих дн≥в, с¤юч≥ оч≥ обива- 
тел¤, все Ї запорукою, що н≥кого не буде 
обижено. ќт треба т≥льки нагадати про себе, 
детально перечислитп все, в чому украњнство 
маЇ потребу, ¤к в основному, дальшому, так ≥ в 
найближчому, в др≥бничках. ≤ сов≥сно, детально 
указуЇтьс¤, що саме треба зараз же зробити.
`
“ак само дов≥рчиво, з захватом ≥ непо- 
хитною певностю в негайну, необмежену 
зд≥йсним≥сть њхн≥х нагадувань висловлюютьс¤ 
вс¤к≥ украњнськ≥ орган≥зац≥њ, збори, в≥ча, ма- 
н≥фестац≥њ. ≥ так само ¤к в њхн≥х за¤вах, так 
≥ в њхн≥х душах нема й сл≥ду недавньоњ во-
рожости до рос≥йськоњ держави, нема н≥¤ких 
мр≥й й план≥в про в≥докремленн¤, сепаратизм, 
нема й т≥н≥ чужинних ор≥Їнтац≥й.
`
"”крањнц≥! √ромад¤нe! ѕ≥дп≥райте новий 
державний лад, бо в≥н ≥ т≥льки в≥н несе волю 
”крањн≥, й що б≥льша наша участь у йому, 
то ширших прав соб≥ здобудемо."
`
“ак закликала –ада ”крањнських ѕосту- 
повц≥в у перших числах марта 1917 року 
украњнське громад¤нство.
`
“ак закликали вс≥ парт≥њ, вс≥ теч≥њ украњн- 
ського пол≥тичного, громадського, культур- 
ного й вс¤кого инчого житт¤. Ѕо ми знали, 
що дл¤ нас б≥льше, н≥ж дл¤ кого, дорога
`
48
`
революц≥¤. ≥ ми не лукавили, коли казали, 
що така –ос≥¤, Ї наша –ос≥¤, що таку –ос≥ю 
ми будемо берегти й боронити вс≥ма нашими 
силами.
`
5. ¬оскреслий мрець ман≥фестуЇ славу 
–еволюц≥њ.
`
≤ коли ми тар¤чково, одкинувши все осо- 
бисте, др≥бне, одкинувши все велике старе, 
т¤жке, кинулись дл¤ орган≥зац≥њ наших сил, 
наших украњнських нац≥ональних сил, то не 
дл¤ того, щоб в≥докремлюватись, а дл¤ усп≥ш- 
ноњ, непохитноњ боротьби за революц≥ю, за те, 
що дало нам волю.
`
≤ коли ми ур¤жували своњ ман≥фестац≥њ, 
то не дл¤ того, щоб заман≥фестувати свою 
в≥докремлен≥сть, а щоб показати тепер, коли 
настала можлив≥сть показати, що ми, перш 
усього, не купка ≥нтел≥гент≥в, не вигадка 
√ерман≥њ, не авантюра ворожих –ос≥њ держав, 
¤к оббр≥хувати нас царизм ≥ чорносотенство 
перед –ос≥Їю та ≈вропою, а природне, не- 
минуче, сильне ¤вище в життю пригн≥ченоњ 
великоњ нац≥њ. ¬друге, дл¤ того ми виходили 
на улиц≥ з нашими, нац≥ональними прапо- 
рами, щоб показати, що це ≥менно ми, от≥ 
упосл≥жен≥, пригноблен≥, в≥ками нищен≥ укра- 
њнц≥ оживаЇмо й ус≥м оживаючим серцем 
своњм в≥таЇмо –еволюц≥ю.
`
≤ не диво, що наш≥ нац≥ональне-украњн-
`
49
`
ськ≥ ман≥фестац≥њ виходили такими числен- 
ними, ≥мпозантними, такими найб≥льш натх- 
ненними, проймаючими не т≥льки своњх, але 
й чужих гл¤дач≥в. ѕо зв≥домленн¤м газет 
украњнська ман≥фестац≥¤ в  ињв≥ 19-го марта 
мала до 100.000 учасник≥в. ÷е був гран- 
д≥озний вибух нац≥онального почутт¤, демон- 
страц≥¤ нац≥ональноњ радости, слава визволь- 
н≥й –еволюц≥њ.
`
≤ коли в ц≥й ман≥фестац≥њ не вс≥ сто тис¤ч 
учасник≥в були св≥дом≥ украњнц≥, коли тут 
були й "малороси", й "югороси", й Їврењ, й, 
може, нав≥ть руськ≥, то тим ц≥нн≥ще, тим по-
казн≥ще була њхн¤ участь. Ѕо це було з њх-
вього боку признанн¤ в≥ковоњ кривди украњн- 
ського народу, признанн¤ його права на 
≥стнуванн¤, це був благородний, можливий 
т≥льки в так≥ висок≥ хвилини, чистий, без- 
сторонн≥й осуд ус≥Їњ т≥Їњ неправди й зло- 
чинства, ¤ке вчин¤лос¤ стол≥тт¤ми тут "на 
наш≥й не своњй земл≥" над хаз¤њном њњ й 
господарем, - украњнською нац≥Їю.
`
”крањнська ман≥фестац≥¤ в ѕетроград≥, по 
признанн¤м руських газет, була найчислен-
н≥ща, найорган≥зован≥ща, най≥мпозантн≥ща з 
ус≥х ман≥фестац≥й, ¤к≥ за того моменту без 
перестанку одбувались у столиц≥ революц≥й- 
ноњ –ос≥њ. √азети к≥льки дн≥в п≥сл¤ нењ з 
здивованн¤м описували њњ, захоплювались 
тим великим чутт¤м, силою, енерг≥Їю й кра-
`
50
`
сою, ¤к≥ шугали з середини струнких р¤д≥в 
ман≥фестант≥в на мл¤вих петроградц≥в. ¬они, 
ц≥ петроградц≥, ¤к ≥ вс≥ рос≥¤не, були щиро 
здивован≥: значить, це зовс≥м не вигадка 
н≥мц≥в, це украњнство? «начить, т≥ малороси, 
¤ких вони за царизмом звикли вважати 
"тbми же русскими", не Ї "тb-же русск≥е"? 
«начить, це Ї, д≥йсно, ¤кась сила, коли 
тут, у ѕетроград≥, знайшлось так багато 
прихильник≥в њњ?
`
јле ми не дивувались. Ќе дивувались 
нав≥ть з того, що це було в ѕетроград≥. ћи 
мали найб≥льше п≥дстав ≥ права так рад≥сно, 
так ≥мпонуюче ман≥фестувати. јдже ми вже 
давно, були в ѕетроград≥, ще тод≥, ¤к царь 
ѕетро будував його, ¤к дес¤тками тис¤ч гнав 
у петербургськ≥ болота украњнських козак≥в 
на роботи, ¤к вони трупами, к≥стками своњми 
клали фундамент рос≥йськ≥й столиц≥. јдже 
ѕетроград, сто¤чи на к≥стках украњнц≥в, збу- 
дований њхн≥ми руками, ц≥л≥ стол≥тт¤ году- 
вавс¤ украњнським хл≥бом, гр≥вс¤ украњнським 
вуг≥лл¤м, ласував украњнським цукром ≥ п≥д- 
держував монарх≥ю украњнським здеморал≥зо- 
ваним, спокушеним жандармом.
`
ћало того, коли монарх≥¤, вчуваючи не- 
безпеку в≥д зголодн≥лого петроградського 
населенн¤, обл≥пила вс≥ будинки, башти, 
дзв≥ниц≥ кулеметами й розстр≥лювала роб≥т- 
ництво, коли петроградський гарн≥зон вагав-
`
51
`
с¤ й де¤к≥ полки вже п≥шли з рушниц¤ми 
проти роб≥тник≥в на оборону царизму, коли 
справа революц≥њ була на к≥нчику загибел≥, 
х≥ба не украњнц≥ вр¤тували њњ, х≥ба не укра- 
њнськ≥ полки, не от≥ сам≥ волинц≥ та ≥змай-
ловц≥, що так гордо й струнко ман≥фестували, 
х≥ба не вони на заклик украњнськоњ соц≥аль-
демократичноњ петроградськоњ орган≥зац≥њ ки- 
нулись з штиком на царизм, змели його ку- 
лемети й пот¤гли за собою весь нер≥шучий 
гарн≥зон та нав≥ть тих, що сто¤ли за мо- 
нарх≥ю?
`
’≥ба це були мал≥ п≥дстави дл¤ окремих, 
своњх, виразно зазначених ман≥фестац≥й? ’≥ба 
в≥ки гн≥ту, нап≥в замерлого, рабського ≥стну-
ванн¤ не давали нам права в дн≥ загибел≥ 
вс¤кого гн≥ту св¤ткувати його так само на- 
ц≥онально, ¤к ми його й терп≥ли?
`
6. ѕростодушн≥сть недобитого родича.
`
јле ми хот≥ли не т≥льки ман≥фестувати, 
не т≥льки висловлювати дов≥рр¤ й п≥ддержку, 
ми хот≥ли сам≥, активно, вс≥ма своњми силами 
будувати, закр≥пл¤ти новий лад, боронити 
його. Ѕо цей лад ≥ ми, то було вже Їдине, 
непод≥льне. Ѕо вже не було царизму, ¤кий 
управл¤в, а народ приймав чи протестував, 
а до пор¤дкуванн¤ своњм житт¤м не мав в≥д-
пошенн¤. ћи, украњнц≥, дов≥рчиво, безхитро-
стпо й простодушно почували себе р≥вно-
`
52
`
правними спадкоЇмц¤ми з руськими. ≤ от≥ 
стол≥тт¤ нашоге понев≥р¤нн¤, велик≥ сили 
ст¤гнен≥ з ”крањни на утворенн¤ великоњ –о- 
с≥њ, жертви наших мас ≥ св≥домих груп, по- 
несен≥ в боротьб≥ з царизмом, усе давало 
нам право на цю простодушн≥сть та дов≥р-
чив≥сть.
`
ћи не припускали за тих дн≥в, що хтось 
у в≥льн≥й, нов≥й –ос≥њ може инакше розум≥ти 
новий стан, н≥ж розум≥ли його ми. ј ми ро- 
зум≥ли його так, що вс≥ нац≥њ, вс≥ народи, 
вс≥ демократичн≥ кл¤си њх мають не т≥льки 
право, але й обов'¤зок активно стати до 
прац≥ над будованн¤м ≥ направленн¤м нового 
ладу. —амод≥¤льн≥сть, самотворенн¤, само- 
управл≥нн¤, ¤к протилежн≥сть абсолютизмов≥, 
це розум≥лось нами, ¤к ц≥лком натуральною, 
необх≥дною р≥ччю, ¤к Їдиним методом орга- 
н≥зац≥њ пол≥тичного й господарського житт¤, 
коли мати на уваз≥ розвиток держави й њњ 
народ≥в, а не просту, грубу експлоатац≥ю њх.
`
Ќа ц≥й п≥дстав≥ ми й нагадували про себе. 
ћи сто¤ли ближче до себе, отже ми краще 
знали, чого треба дл¤ розвитку нашого краю, 
нашоњ частини всерос≥йськоњ спадщини. ≤ ми 
детально, д≥ловито, але простодушно до на-
њвности вичисл¤ли, що нам треба. ј саме:
`
—амод≥¤льн≥сть нашого народу краще всьо- 
го вкласти в форму јвтоном≥њ ”крањни. 
‘ормальн≥сть, урочист≥сть, проголошенн¤
`
53
`
уложенн¤ в "законн≥сть" њњ ми охоче в≥дда- 
вали на ¬серос≥йськ≥ ”становч≥ «бори. “ам 
же мала бути постановлена й оголошена фе- 
дерац≥¤ вс≥х народ≥в –ос≥њ, ¤ким також без 
ус¤кого сумн≥ву буде дано автоном≥ю,
`
јле житт¤ Ї безупинний, живий, вимагли-
вий процес. ¬оно не хоче сто¤ти й дожида- 
тись, поки люди надумаютьс¤ надати йому 
т≥ чи инч≥ форми. ¬оно вимагав зараз же 
свого оформленн¤. ќтже, в ≥нтересах про- 
голошених свобод, революц≥њ, в ≥нтересах 
розвитку нашого краю треба буде насамперед 
негайно дати можн≥сть многом≥лл≥оному на- 
родов≥ цього краю приймати нове житт¤ в 
найлекших дл¤ його, в найрац≥ональн≥щих, 
найекономн≥щих ≥ продуктивн≥ших формах. 
ј дл¤ цього треба було зараз же дати йому 
школу не на чуж≥й, незрозум≥л≥й йому мов≥, 
а на своњй, на т≥й, ¤кою в≥в говорить у себе 
в хат≥, в пол≥, за роботою, з товариством. 
ƒал≥ треба було до керуванн¤ м≥сцевими 
справами поставити людей, знайомих з жит- 
т¤м м≥сцевого народу, з його мовою, з його 
кривдами, потребами.
`
÷е були головн≥ заходи, ¤к≥, на нашу 
думку, треба було зараз же зробити що до 
нац≥ональноњ сторони орган≥зац≥њ нашого 
краю.
`
¬они були так≥ скромн≥, так≥ невелик≥, 
так≥ натуральн≥, необх≥дн≥ й до очевидности
`
54
`
справедлив≥, ц≥ наш≥ тод≥шн≥ заходи, що цо 
ще б≥льше зм≥цн¤ло нашу простодушн≥сть, 
з ¤кою ми звертались до керуючих центр≥в 
всерос≥йськоњ столиц≥. “уди сипавс¤ ц≥лий 
дощ телеграм: в≥д парт≥й, профес≥йних орга-
н≥зац≥й, в≥д земств, в≥д збор≥в, з в≥ч, з ман≥- 
фестац≥й, в≥д р≥жних гуртк≥в ≥ окремих ос≥б. 
¬с≥ щиро в≥тали новий лад, вс≥ гар¤че ви- 
¤вл¤ли р≥шуч≥сть п≥ддержувати новий ур¤д 
≥ вс≥ з нањвним захватом рекомендували ¤ко 
мога швидче дати украњнську школу, украњн- 
ське самовр¤дуванн¤, украњнц≥в-ур¤довц≥в.
`
—ловом, ми во≥стину були под≥бн≥ до за- 
битого, загнаного убезв≥сть родича, ¤кий 
по смерти лютого деспота з'¤вл¤Їтьс¤ до 
себе додому й разом з старшим братом про- 
стодушно рад≥в, огл¤дав сп≥льну спадщину 
… щиро клопочетьс¤ про те, ¤к направити њњ 
зруйноване господарство. ¬≥н зовс≥м не по- 
м≥чав того, що старший брат вибачливо й 
звисока похл¤скув його по плечах, що по- 
ради його слухав неуважно, ўо сама по¤ва 
родича здаЇтьс¤ тому братов≥ дивною й чудною. 
¬≥н так захоплений загальною радостю, так 
в≥рить у рад≥сть других, що н≥чого кр≥м ра-
дости в т≥ дн≥ не пом≥чаЇ.
`

----------------
Na glawnuju stranicu / To main page
W nachalo razdela
Predyd.
Sledujushch.
Sinonimy kl`uchewyh slow: WY_1_2
Counter: .
Po pros`be komandy poddervki ot www.hotlog.ru:
http://www.hotlog.ru/cgi-bin/hotlog/buttons.cgi
(Wystawit` kak: / To expose as: http://aravidze.narod.ru/s7/wy_1_1.htm , http://www.geocities.com/sekirin1/s7/wy_1_1.zip . )
Hosted by uCoz