Из журнала "Чаян" (Казань), 1979, N 10 (май), c.11.

В. БАГРЯШЕВСКИЙ
Туй килгђч
Юмореска

Шакирќан абзыйныћ тепчек улы Илдус љйлђнде. 
Бњген туйлары. Кыћгыраулы атларда ќилдереп кенђ 
кодалар килде. Ишегалдында алма тљшђр урын да 
юк. Баш кода Шакирќан абзый шатлыктан канат яр- 
ды. Болдыр башына менеп басты да мыегын 
чылатмаган килеш:

Кыћгыраупар таккан, ђй, дугалар, 
Сагнып килгђн безгђ кодалар, 
Ипи-тозлар белђн каршы алу - 
Борынгыдан калган йолалар,

- дип ќырлап та ќибђрде.

Ќыр кодалар кузеннђн яшь китерде. Алар баш 
коданы шунда ук књтђреп алдылар да ќиргђ бастыр-
дылар. Џђркайсы аћа беренче булып кул бирергэ 
телђде.

- Исђнме, Шђкирќан кода, мин Эдиссон кодаћ 
булам!

- Саумы, сђламђтме, Шакирќан кода, мин Фри- 
дрих кодаћ булам!

- Сђлам бирдек, Шђкертќан кода, мин Вильямс 
кодаћ булам!

- Здорово, Шагыйрќан кода, мин Иоџонсон ко- 
даћ булам!

Кодалар ђнђ шулай шау-гљр килеп баш кодага 
исемнђрен ђйтђ, кулларын биреп књрешђ башладылар.

Мондый хђлдђн Шакирќан абзый тђмам аптырап 
калды. Аптырарсыћ да, йљдђрсећ дђ. Уећ мђллђ? 
Орынып торган Татар Сђрдђлђсеннђн бер кљтњ "ино- 
странец" килеп тљшсен ђле! Абзый бер алдын, биш 
артын чамалады. Дњрт ел буе сугышта йљреп, аныћ 
мондый чолганышка элђккђне юк иде. Ул пышылдап 
кына:

- Шайтан нђрсђ белђн шаярмас, араларыннан 
Мюллер дэ килеп чыга књрмђсен тагы! - дип сљйлђ-
нђ-сљйлђнђ, келђткђ кереп, ике кљпшђле мылтыгын 
кутђреп чыкты. Књрешњ бђхетенђ ирешђ алмый калган 
бер тљркем яшь кодаларны књрмђмешкђ салышып, 
мылтыгын корды џђм:

- Яшђсен минем кодалар!- дип кычкырган ућай-
га, ике кљпшђдђн берьюлы џавага дљпелдђтте.

Биек тупыл башларыннан яћгырап кайткан ату тавы-
шына кодалар шатлыгы кушылды:

- Урра-а! Яшђсен Шакирќан кода-аа!

--------

Йљремсђк мђзђклђр

-----

 - Син Эмилияне чын књћелећнђн яратасыћ-
мы соћ?
 - Чын књћелдђн булмый теге! Ђгђр дђ
мића: "Менђ Эмилия, менђ мећ крон акча,
икесенећ берсен сайлап ал", - дисђлђр, шун-
дый гњзђл кыздан ваз кичње бик авыр булыр
иде мића.

-----

 Альфред озак вакытлар командировкада
була. Кайткач хатыны ђйтђ моћа:
 - Сееклем, ничаклы књрешми тордык, ич-
масам, бер њбэр идећ, - ди.
 Ире: - Алты ел бергђ яшђгђннђн соћ ни-
гђ шулай тилерергђ инде, кадерлем?

-----

 Яшь инженер эшкђ урнашканда предприя-
тиенећ директоры булырга телђвен ђйтђ.
 - Директормы?! - дип гаќђпкђ кала кадр-
пар булеге работнигы. - Сез њз акылыгыз-
дамы соћ?
 - Њз акылымда,- ди инженер.- Ђ нђрсђ?
Директор булу љчен акылдан язу мђќбури
мени?

-----

 - Жан, син бер кендђ алтмыш франк туз-
дыргансыћ бит!
 - И-и, кадерлем, акча су кебек ага ул.
Вак-тљяккђ егерме франк китте. Аннары си-
ћа кырык франкка чђчђк бђйлђме алырга
телђгђн идем. Менђ шуннан ќыела инде алт-
мыш франк...

-----

 Бер кыз пастор янына тђубђ итђргђ йљри.
Пастор аћарга болай ди:
 - Кызыкай, тђњбђ итђргђ бик књп вакы-
тыћны сарыф итђсећ. Кайчан генаџ кылып
љлгерђсећ соћ син?

-----

 Зоомагазинда бер малай, ташбакага књр-
сђтеп, сатучыдан:
 - Бу купме тора? - дип сорый.
 - Егерме доллар.
 - Ђ футлярыннан башка?

-----

 Бер кеше ачык ишек аркылы аптекарьга:
 - Юанаюга каршы берђр даруыгыз юк-
мы сезнећ? - дип мљрђќђгать итђ.
 - Бар. Керегез.
 - Ишегегезгђ сыймыйм шул...

-----

 - Я, ничек, ошадымы соћ бездђ сезгђ? -
дип сорый кунакханђ хуќасы берђњдђн.
 - Ничек дип ђйтергђ соћ? Бњлмђгез зур-
рак, хакы бђлђкђйрђк, шђрабыгыз "картрак",
йомышчы кызыгыз яшьрђк булса, шђбрђк
булыр иде...

-----

 Ђтисе студент малаен орыша:
 - Тырышып укыйсы урында, кызлар ар-
тыннан сљйрђлеп вакытыћны ђрђм итђсећ!
 - Алай ук тњгел лђ инде...
 - Тик кенђ тор! Кем ђти монда - синме,
минме?
 - Икебез дђ ђтилђр, ђти...

-----

 Нђрсђдер дљберди-шатырдый, пыялалар
челпђрђмђ килђ, џђм автомагазинга ямьшђ-
еп беткђн бер машина бђреп керђ. Аныћ
хуќасы, кљч-хђлгђ кабинадан чыгып, сатучы-
дан:
 - Тормоз накладкалары кайттымы инде,
ниџаять? - дип сорый.

-----

 - Ни булды сезгђ, књрше? Нигђ башыгыз-
ны бђйлђдегез?
 - Кичђ кич гаражга бђрелдем.
 - Ђ машинагызга ни булды?
 - Берни дђ булмады. Машинам гаражда
тора иде.

-----

 - Хатыныћ кухняда кем белђн сљйлђшђ
ул?
 - Њз-њзе белђн.
 - Нигђ алайса дљнья ярып кычкыра соћ?
 - Чукраграк ул.

-----

 - Конторада эшлђрегез ничек бара?
 - Ђй, сорама да инде! Управляющий без-
не дњрт кеше љчен эшлђтергђ тели.
 - Алай була алмый бит инде.
 - Ђ ул ђйтђ, була, ди, ченки сез алтау,
ди...

-----

 - Белђсећме, туеннан соћ атна узгач та
Далибор "Спортлото"га ун мећ сум акча
откан!
 - Ђйттем мин аћа, љйлђнергђ ашыкмый
тор, дидем.

-----

 - Без ирем белђн ел саен бергђ ял итђ-
без. Ђ сез?
 - Биш ел элек бер аеры-йоры ял иткђн
идек.
 - Ђйбђтме соћ алай ял итњ?
 - Белмим бит. Аныћ кайтып књренгђне
юк ђле.

--------

Бу сандагы рђсем темаларын
М. Вайсборд, Ф. Вахитов, Р. Га-
тауллин, Э. Дышаев, В, Исаев,
П. Козич, В. Космылин, В. Мохов,
Л. Насыйров џђм В. Феоктистов
уйлап тапты.

K nachalu razdela / To beginning of section
Na glawnuju stranicu / To main page
Sinonimy kl`uchewyh slow: caqn11, Багряшевский
Counter: .
Po pros`be komandy poddervki ot www.hotlog.ru:
http://www.hotlog.ru/cgi-bin/hotlog/buttons.cgi
(Wystawit` kak: / To expose as: http://aravidze.narod.ru/caqn11.htm , http://www.geocities.com/sekirin1/caqn11.zip . )

Hosted by uCoz